Regulamin krytej pływalni w Baćkowicach

1. Kryta pływalnia w Baćkowicach, której zarządcą jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, jest własnością Gminy Baćkowice
2. Czynna jest we wtorki 15:00- 21:00, czwartki 15:00- 21:00, piątki 15:00- 21:00 i niedziele 14:00-20:00
3. Pływalnia posiada basen o głębokości 0,85 — 1, 60 m.
4. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników lub służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu.
6. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcjii.
7. Opłata za pierwszy "cykl" 1-godzinny pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
8. Rozliczenie pobytu w basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu ponad długość "cyklu" w rozliczeniu minutowym.
9. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie będą zwracane.
10. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
11. Ostatni użytkownicy będą wpuszczani na basen godzinę przed jego zamknięciem.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz;

 • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 • wprowadzania i przebywania zwierząt;
 • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni;
 • wszczynania fałszywych alarmów.

13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej umiejącej pływać.
14. Dzieci do lat dwóch mogą przebywać w wodzie w specjalnych, szczelnych pieluchomajtkach.
15. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego instruktora-opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
16. Instruktor-opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem ratowników celem ustalenia zasad kąpieli.
17. Opiekunowie grup zorganizowanych (wycieczki, kolonie, "Bezpieczne Lato" itp.) zobowiązani są do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem.
18. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich.
19. Użytkownicy pływalni sa zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu plażowego - "Strefa zmiany obuwia".
20. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:

 • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy;
 • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda;
 • dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe

21. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem pod natryskami oraz odkażenia stóp w brodziku
22. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
23. Na terenie hali basenowej zabrania się:

 • biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;
 • skoków do wody poza miejscami do tego przeznaczonymi i bez zgody ratownika pełniącego dyżur;
 • konsumpcji artykułów żywnościowych;
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
 • niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
 • używania mydła i innych środków chemicznych;
 • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
 • wchodzić i wychodzić z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
 • wchodzenia na teren trybun w stroju kąpielowym;
 • żucia gumy.

24. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie się, itp.
25. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
26. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
27. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
28. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenów odpowiadają ratownicy
29. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy.
30. Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego uprawnienia na osoby trzecie.
31. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
32. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest ciągły, krótki sygnał gwizdkiem. Po usłyszeniu sygnału należy upuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
33. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
34. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 100 zł.
35. Za zgubienie żetonu od szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 30 zł.
36. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.
37. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na zewnątrz szafek pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
38. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywac się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni lub ratownika.
39. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni (Dz. U. Nr 57 z dnia 6 maja 1997r. §15 pkt. 3e), niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
40. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
41. Skargi i wnioski można zgłaszać codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 w administracji.

Kierownik krytej pływalni

program unia

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…